Posiedzenie nr 21 w dniu 21-06-2016 (1. dzień obrad)

3. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 559 i 614).

Poseł Lidia Burzyńska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Według obowiązujących przepisów praca dyrektora szkoły podlega ocenie. Dokonuje jej na dzień dzisiejszy organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Podczas dzisiejszych wystąpień padło wiele zarzutów, że obecny rząd ogranicza kompetencje samorządom, że nie ufamy. Natomiast wydaje mi się, że należy w tym miejscu i w tym momencie wyartykułować rolę tych dwóch organów względem szkół, które jako główne zadanie i powinność względem uczniów stawiają przede wszystkim edukację, czyli kształcenie młodego pokolenia. Prowadzony przez pracowników kuratorium nadzór pedagogiczny polega m.in. na: obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, jak również na ocenianiu stanu i warunków działalności, udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, inspirowaniu nauczycieli do innowacji i wielu innych czynnościach prowadzących do podnoszenia jakości pracy szkół. Jeżeli chodzi o organy prowadzące, sprawują one nad szkołami nadzór w zakresie spraw finansowych i administrowania. (Dzwonek)

    Pytanie do pani poseł sprawozdawcy. Jedna ze zmian dotyczy dokonywania oceny pracy dyrektora przez kuratorium w porozumieniu z organami prowadzącymi. Czy zmiana ta będzie służyła podnoszeniu jakości pracy szkół? Dziękuję bardzo.