Posiedzenie nr 19 w dniu 18-05-2016 (1. dzień obrad)

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 433 i 504).

Poseł Lidia Burzyńska:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w odniesieniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

    Projekt wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej ustawą zmieniającą. Proponowane zmiany mają na celu stworzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i wprowadzenie obowiązku sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem tego właśnie systemu. Projekt odpowiada przede wszystkim na potrzebę ujednolicenia systemu antyplagiatowego jako narzędzia pomocniczego w rozwiązywaniu problemu nierzetelności w przygotowywaniu prac dyplomowych. Obowiązujący dotąd stan prawny tworzył po stronie uczelni obowiązek, a tym samym obciążał ją jednocześnie znacznymi kosztami zakupu i obsługi właściwego oprogramowania. Przedłożony projekt rozwiązuje dotychczasowe trudności uczelni wyższych wynikające z generowania znacznych kosztów związanych z zakupem odpowiedniego systemu antyplagiatowego oraz administrowaniem nim. Jego celem jest zwiększenie dostępu uczelni do systemu. Proponowana nowelizacja wychodzi przy tym naprzeciw zasadzie równości dostępu do rozwiązania dla wszystkich uczelni bez względu na ich wielkość czy też status.

    Wprowadzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który zostanie udostępniony wszystkim uczelniom nieodpłatnie, zapewni kompleksową obsługę antyplagiatową w systemie szkolnictwa wyższego. Dzięki temu rozwiązaniu szkoły wyższe otrzymają ze strony państwa narzędzie umożliwiające realizację obowiązku nałożonego na nie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Projekt przewiduje, że za stworzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego odpowiedzialny będzie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, który będzie mógł zlecić zarówno jego opracowanie, jak i administrowanie instytutowi badawczemu, zapewniając jednocześnie środki finansowe na ten cel. Rozwiązanie zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy wydłuża również termin realizacji obowiązku przekazania przez rektorów uczelni do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych danych dotyczących prac dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30 września 2009 r., z 31 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Dodatkowo projekt ustawy przewiduje odsunięcie w czasie rozpoczęcia realizacji obowiązku sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Realizacja tego obowiązku zakładająca wykorzystanie jednolitego systemu rozpocznie się, począwszy od roku akademickiego 2018/2019. Projekt przewiduje również wejście w życie nowych przepisów po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Pożądane jest bowiem, aby jak najszybciej wprowadzić zarówno przepisy dotyczące opracowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, jak i przepis dotyczący przedłużenia terminu przekazania do repozytorium prac dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30 września 2009 r.

    Stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości jest takie, aby przyjąć ten projekt ustawy. Dziękuję bardzo.